ارتباط با ما


نام و نام خانوادگی
 
شرکت
 
  شماره تماس
 
  فکس
 
  پست الکترونیکی
 
  متن درخواست
 
ایمیـــــل:        pjecomapny@gmail.com 
تلفـــــــــــــــــــن:           35539028-041  
تلفــــــــــــــکس:           35567140-041 
واحـــــــــد فروش:          Sales@pjeco.ir 
پشـــــــتیبـانــی :      Support@Pgeco. ir 
آدرس دفتـــــــــــــــر مرکــــــــــــــزی : 
تبریز خیابان 17 شهریور، ساختمان خاتم، فاز 2، ضلع شمالی، طبقه دوم، واحد 3
آدرس دفتر مرکزی :
تبریز خیابان 17 شهریور، ساختمان خاتم، فاز 2، ضلع شمالی، طبقه دوم، واحد 3