همایشکار

سامانه تعمیر و نگهداری

سرویس نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) مجموعه فعالیت ها و روش های منظم و دوره ای است که به منظور بررسی وضعیت موجود, به روز رسانی و حفظ تجهیزات در شرایط مطلوب,انجام می شود . به نحوی که افزایش بهره وری و کاهش فرسایش تجهیزات و در نتیجه کاهش هزینه های سنگین خرید و تعمیرات قطعه برای مجموعه به حداقل برسد.

  • اموال و کاربران
  • درخواست تعمیر
  • تعمیرات پیشگیرانه

تعریف پرسنل

به منظور راه اندازی سیستم اطلاعات پایه که شامل موارد زیر می گردد باید در سیستم تعریف شود:

  • • مدیریت اطلاعات پرسنل شرکت/اداره/سازمان
  • • مدیریت اطلاعات اموال موجود در شرکت
  • • مدیریت اطلاعات اموال هر شخص


درخواست تعمیر

1. ثبت درخواست توسط پرسنل

هر یک از پرسنل می توانند برای اموال خود درخواست تعمیر ثبت نموده تا این درخواست به صورت خودکار به مسئول تعمیر ارسال گردد.

2. بررسی اولیه و اعلام نظر کارشناسی

مسئول تعمیر درخواست را بررسی و نظر اولیه کارشناسی خود را اعلام می نماید، درصورتی که نیاز به تعمیر دستگاه در خارج از کارخانه باشد، درخواست به صورت خودکار جهت بررسی به مدیریت ارسال می گردد تا پس از تایید درخواست توسط مدیریت فرم خروج تهیه و دستگاه ارسال گردد.

3. بررسی توسط مدیریت

مدیریت درخواست را بررسی و مجوز تعمیر در خارج از سازمان را صادر می نماید

4. ثبت اقدام صورت گرفته

پس از انجام عملیات تعمیر ( چه در داخل سازمان ، چا خارج از سازمان) اقدامات صورت گرفته توسط مسئول تعمیر ثبت و به صاحب اموال ارسال می گردد.

5. تحویل توسط صاحب اموال

صاحب اموال نیز می تواند دستگاه را در صورت عملکرد صحیح تحویل گرفته و یا در صورت وجود مشکل مجدد به مسئول تعمیر ارسال نماید.

1. تعیین زمان شروع و پریود های دوره ای تعمیرات

مسئول تعمیر می تواند برای تمامی دستگاه ها زمان شروع و پریودهای مربوط به سرویس های دوره ای را در سیستم تعریف نماید

2. هشدار زمان تعمیر دوره ای

سیستم به صورت خودکار دستگاه هایی که زمان تعمیرات دوره ای آنها رسیده است را اعلام خواهد نمود

3. صدور برگ تعمیر

برای هر یک از دستگاه ها برگ تعمیر صادر خواهد شد

4. انجام عملیات سرویس

عملیات سرویس بر روی دستگاه ها انجام و جهت تحویل به صاحب اموال ارسال خواهد شد

5. تحویل توسط صاحب اموال

صاحب اموال نیز می تواند دستگاه را در صورت عملکرد صحیح تحویل گرفته و یا در صورت وجود مشکل مجدد به مسئول تعمیر ارسال نماید.

--%>